ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen általános szerződési feltételek („ÁSZF”) határozza meg a "Kittenberger Kálmán" Növény- és Vadaspark („Állatkert”) üzemeltetője, a "Kittenberger Kálmán" Növény- és Vadaspark Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8200 Veszprém, Kittenberger Kálmán utca 17.; cégjegyzékszám: 19-09-511670) („Szolgáltató”), valamint a Szolgáltató internetes rendszerét használó természetes vagy jogi személy („Felhasználó”) között az Állatkertbe szóló belépőjegyek („Belépőjegy”) online megvásárlására vonatkozó szolgáltatás („Szolgáltatás”) igénybevételének feltételeit.

Az ÁSZF elfogadásával a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szerződés létrejöttét a Felhasználó által megadott, elektronikusan elmentett vásárlási adatok és az erről kiküldött e-mail igazolja. A Felhasználó által begépelt és a Szolgáltató rendszerében őrzött adatok, a tranzakció visszaigazolása és az ÁSZF szövegezése együttesen alkotják az írásbeli szerződést („Szerződés”).

  1. A Szolgáltatás igénybevételének feltételei
  2. Árak
  3. Fizetés
  4. A Belépőjegyek kézbesítése
  5. A Belépőjegyek felhasználása
  6. Számla
  7. Elállási jog
  8. Adatvédelem
  9. Vegyes Rendelkezések

1. A Szolgáltatás Igénybevételének Feltételei

A Felhasználó regisztráció nélkül veheti igénybe a Szolgáltatást, azonban a Szolgáltatás igénybe vételéhez a Felhasználónak el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et, valamint a Belépőjegyek kézbesítése és a számla kibocsátása érdekében meg kell adnia a Szolgáltatás igénybe vételéhez elengedhetetlenül szükséges adatokat.

2. Árak

A Belépőjegyek feltüntetett árai magyar forintban értendők és magukban foglalják az ÁFA összegét. Az ellenszolgáltatás teljes összege valamennyi költséget tartalmazza, a Felhasználónak további költsége nem merülhet fel. A Szolgáltató a Szolgáltatás igénybe vételéért kényelmi díjat számol fel. A vásárlási folyamat során a Felhasználónak az Belépőjegy árak megfizetésén túlmenő kötelezettségei nincsenek.

3. Fizetés

A Szolgáltatás keretében fizetés nélküli Belépőjegy foglalásra nincs lehetőség. A Felhasználó a megvásárolni kívánt Belépőjegyek ellenértékét a SimplePay Online Fizetési Rendszer  által biztosított fizetési rendszeren keresztül bankkártya fizeti meg. A Felhasználó fizetésre vonatkozó adatait – például bankártya-információt – az Otp Mobil Kft. (székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19) kezeli. Ezekre az adatokra a SimplePay adatvédelmi politikája az irányadó.

Tudomásul veszem, hogy az Állatkert  adatkezelő által az Online jegyvásárlási felületén (veszpremzoo.jegy.eu) felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, cím, email cím, vásárolt jegyek összege. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff


4. A Belépőjegyek Kézbesítése

Fizetés után a Belépőjegyek kézbesítése a Felhasználó által megadott e-mail címre azonnal megtörténik. Amennyiben a Felhasználó a vásárlást követő néhány percen belül nem kapja meg a megvásárolt Belépőjegyeket, fontos, hogy ebben az esetben a Felhasználó ne ismételje meg a tranzakciót, hanem haladéktalanul lépjen kapcsolatba a Szolgáltató ügyfélszolgálatával (+36 30 699 0870), amely a problémát orvosolja. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a Felhasználót terheli a felelősség.

5. A Belépőjegyek Felhasználása

A Belépőjegyeket a Felhasználó megadott e-mail címére kézbesített QR kód testesíti meg. A Belépőjegyek QR kód felmutatásával használhatóak fel. A kinyomtatott Belépőjegyek abban az esetben használhatóak, amennyiben azon a QR kód olvasható. A Belépőjegy elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a Felhasználót terheli. Kedvezményes árú Belépőjegy felhasználása esetén a kedvezményre jogosító igazolványt fel kell mutatni, ellenkező esetben a beléptetés megtagadható.

6. Számla

A Felhasználó a vásárlásról elektronikus számlát kap. A Szolgáltató az elektronikus számlát a Felhasználó által megadott adatok alapján, automatikusan, elektronikus számla szolgáltató (Billingó.hu; üzemeltető: Billingo Technologies Zrt., székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet) közbeiktatásával bocsátja ki .pdf formátumban. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, mert a Felhasználó az elektronikus számlán szerepeltetni kívánt adatokat tévedésből helytelenül adta meg. Az elektronikus számlán szereplő adatok módosítására nincs lehetőség. Amennyiben az elektronikus számla helytelen tartalommal került kiállításra, a Felhasználó a tranzakció törlését kezdeményezheti a Szolgáltató ügyfélszolgálatánál (+36 30 699 0870).

7. Elállási Jog

Az elállási jogot a Felhasználó a vásárlástól számított 14 napon belül gyakorolhatja az erre irányuló egyértelmű nyilatkozat útján. A Felhasználónak azonosítania kell a Belépőjegyet, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy azt nem használta fel. A Belépőjegyet nem szükséges megküldeni, mert azt a Szolgáltató elektronikusan érvényteleníti. Ha a Felhasználó jogszerűen eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Felhasználó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. A visszajáró összeget a Szolgáltató a Felhasználó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza.

8. Adatvédelem

A Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Belépőjegy megvásárlása (az adatkezelés jogalapja) során a megadott adatai a Szolgáltató, valamint az elektronikus számla szolgáltatója által felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatás nyújtása során a Szolgáltató a Felhasználó tekintetében külön azonosítást nem végez. A Felhasználó jogosult a Szolgáltató által kezelt személyes adataival kapcsolatban információt kérni, illetve adatai hiányossága vagy helytelensége esetén jogosult kérni azok helyesbítését. A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy megismerte a Szolgáltató mindenkor hatályos Adatvédelmi Szabályzatát (amely időről időre változik), és amelynek rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Szolgáltató a Felhasználótól bekért e-mail címeket kizárólag a Belépőjegyek eljuttatására használja fel. Az adatokat a Szolgáltató a Belépőjegyek felhasználásától számított 1 évig őrzi meg. Az online jegyrendszert, valamint az Állatkert komplett jegy és beléptető rendszerét az SRS Informatika Kft. (1047 Budapest, Fóti út 56.) készíti, így adatfeldolgozóként a vásárlás során megadott adatokat a Kft. kezeli.

9. Vegyes Rendelkezések

A Szerződés határozott időre jön létre, időtartama a Belépőjegyek érvényesítéséig, vagy visszaváltásáig tart.

A Szolgáltató nem felelős az olyan eseményekért, körülményekért, károkért és egyéb következményekért, amelyek oka (i) vis maior, (ii) a Felhasználó hibája, (iii) a Felhasználó mobil eszközének meghibásodása, illetőleg a Felhasználó által igénybe vett kommunikációs kapcsolat hibája.

A Felhasználó elfogadja, hogy a szándékosan, továbbá az emberi életben, testi épségben, egészségben okozott károk kivételével a Szolgáltató a Felhasználónak okozott károkért legfeljebb a Belépőjegy vételárának megfelelő összegig felel. A Felek megállapodnak továbbá, hogy Szolgáltató felelősségét kizárólag a Szerződésben meghatározott tevékenységgel közvetlen összefüggésben keletkezett károkra korlátozzák, így a közvetett, előre nem látható és következményes károkra nem terjed ki.

A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF tartalmát egyoldalúan módosítani akként, hogy a weblapján közzéteszi az új, megváltozott szerződési feltételeket.

A jelen ÁSZF bármely rendelkezésének érvénytelensége nem érinti az egyéb rendelkezéseinek érvényességét és hatályát, a részleges érvénytelensége esetén a szerződés többi része változatlan formában fennmarad.

A Szolgáltató és a Felhasználó közötti jogviszonyra Magyarország hatályos jogszabályai vonatkoznak, és esetleges jogvitáikban a magyar Polgári Perrendtartásban meghatározott, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok járnak el.