ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen általános szerződési feltételek („ÁSZF”) határozza meg a "Kittenberger Kálmán" Növény- és Vadaspark („Állatkert”) üzemeltetője, a "Kittenberger Kálmán" Növény- és Vadaspark Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8200 Veszprém, Kittenberger Kálmán utca 17.; cégjegyzékszám: 19-09-511670) („Szolgáltató”), valamint a Szolgáltató internetes rendszerét használó természetes vagy jogi személy („Felhasználó”) között az Állatkertbe szóló belépőjegyek („Belépőjegy”) online megvásárlására vonatkozó szolgáltatás („Szolgáltatás”) igénybevételének feltételeit.

Az ÁSZF elfogadásával a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szerződés létrejöttét a Felhasználó által megadott, elektronikusan elmentett vásárlási adatok és az erről kiküldött e-mail igazolja. A Felhasználó által begépelt és a Szolgáltató rendszerében őrzött adatok, a tranzakció visszaigazolása és az ÁSZF szövegezése együttesen alkotják az írásbeli szerződést („Szerződés”).

1. A Szolgáltatás Igénybevételének Feltételei

A Felhasználó regisztráció nélkül veheti igénybe a Szolgáltatást, azonban a Szolgáltatás igénybe vételéhez a Felhasználónak el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et, valamint a Belépőjegyek kézbesítése és a számla kibocsátása érdekében meg kell adnia a Szolgáltatás igénybe vételéhez elengedhetetlenül szükséges adatokat.

2. Árak

A Belépőjegyek feltüntetett árai magyar forintban értendők és magukban foglalják az ÁFA összegét. Az ellenszolgáltatás teljes összege valamennyi költséget tartalmazza, a Felhasználónak további költsége nem merülhet fel. A Szolgáltató a Szolgáltatás igénybe vételéért kényelmi díjat számol fel. A vásárlási folyamat során a Felhasználónak az Belépőjegy árak megfizetésén túlmenő kötelezettségei nincsenek.

3. Fizetés

A Szolgáltatás keretében fizetés nélküli Belépőjegy foglalásra nincs lehetőség. A Felhasználó a megvásárolni kívánt Belépőjegyek ellenértékét a Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.; cégjegyzékszám: 01-10-048552) által biztosított Barion fizetési rendszeren keresztül bankkártya vagy Barion Tárca egyenleg használatával online fizeti meg. A Felhasználó fizetésre vonatkozó adatait – például bankártya-információt – a Barion Payment Zrt. kezeli. Ezekre az adatokra a Barion Payment Zrt. adatvédelmi politikája az irányadó. További információkért kérjük, látogasson el a https://www.barion.com/Home/Regulations oldalra.

4. A Belépőjegyek Kézbesítése

Fizetés után a Belépőjegyek kézbesítése a Felhasználó által megadott e-mail címre azonnal megtörténik. Amennyiben a Felhasználó a vásárlást követő néhány percen belül nem kapja meg a megvásárolt Belépőjegyeket, fontos, hogy ebben az esetben a Felhasználó ne ismételje meg a tranzakciót, hanem haladéktalanul lépjen kapcsolatba a Szolgáltató ügyfélszolgálatával (+36 30 699 0870), amely a problémát orvosolja. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a Felhasználót terheli a felelősség.

5. A Belépőjegyek Felhasználása

A Belépőjegyeket a Felhasználó megadott e-mail címére kézbesített QR kód testesíti meg. A Belépőjegyek QR kód felmutatásával használhatóak fel. A kinyomtatott Belépőjegyek abban az esetben használhatóak, amennyiben azon a QR kód olvasható. A Belépőjegy elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a Felhasználót terheli. Kedvezményes árú Belépőjegy felhasználása esetén a kedvezményre jogosító igazolványt fel kell mutatni, ellenkező esetben a beléptetés megtagadható.

6. Számla

A Felhasználó a vásárlásról elektronikus számlát kap. A Szolgáltató az elektronikus számlát a Felhasználó által megadott adatok alapján, automatikusan, elektronikus számla szolgáltató (számlázz.hu; üzemeltető: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság; székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.; cégjegyzékszám: 01-09-303201) közbeiktatásával bocsátja ki .pdf formátumban. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, mert a Felhasználó az elektronikus számlán szerepeltetni kívánt adatokat tévedésből helytelenül adta meg. Az elektronikus számlán szereplő adatok módosítására nincs lehetőség. Amennyiben az elektronikus számla helytelen tartalommal került kiállításra, a Felhasználó a tranzakció törlését kezdeményezheti a Szolgáltató ügyfélszolgálatánál (+36 30 699 0870).

7. Elállási Jog

Az elállási jogot a Felhasználó a vásárlástól számított 14 napon belül gyakorolhatja az erre irányuló egyértelmű nyilatkozat útján. A Felhasználónak azonosítania kell a Belépőjegyet, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy azt nem használta fel. A Belépőjegyet nem szükséges megküldeni, mert azt a Szolgáltató elektronikusan érvényteleníti. Ha a Felhasználó jogszerűen eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Felhasználó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. A visszajáró összeget a Szolgáltató a Felhasználó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza.

8. Adatvédelem

A Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Belépőjegy megvásárlása (az adatkezelés jogalapja) során a megadott adatai a Szolgáltató, valamint az elektronikus számla szolgáltatója által felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatás nyújtása során a Szolgáltató a Felhasználó tekintetében külön azonosítást nem végez. A Felhasználó jogosult a Szolgáltató által kezelt személyes adataival kapcsolatban információt kérni, illetve adatai hiányossága vagy helytelensége esetén jogosult kérni azok helyesbítését. A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy megismerte a Szolgáltató mindenkor hatályos Adatvédelmi Szabályzatát (amely időről időre változik), és amelynek rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Szolgáltató a Felhasználótól bekért e-mail címeket kizárólag a Belépőjegyek eljuttatására használja fel. Az adatokat a Szolgáltató a Belépőjegyek felhasználásától számított 1 évig őrzi meg.

9. Vegyes Rendelkezések

A Szerződés határozott időre jön létre, időtartama a Belépőjegyek érvényesítéséig, vagy visszaváltásáig tart.

A Szolgáltató nem felelős az olyan eseményekért, körülményekért, károkért és egyéb következményekért, amelyek oka (i) vis maior, (ii) a Felhasználó hibája, (iii) a Felhasználó mobil eszközének meghibásodása, illetőleg a Felhasználó által igénybe vett kommunikációs kapcsolat hibája.

A Felhasználó elfogadja, hogy a szándékosan, továbbá az emberi életben, testi épségben, egészségben okozott károk kivételével a Szolgáltató a Felhasználónak okozott károkért legfeljebb a Belépőjegy vételárának megfelelő összegig felel. A Felek megállapodnak továbbá, hogy Szolgáltató felelősségét kizárólag a Szerződésben meghatározott tevékenységgel közvetlen összefüggésben keletkezett károkra korlátozzák, így a közvetett, előre nem látható és következményes károkra nem terjed ki.

A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF tartalmát egyoldalúan módosítani akként, hogy a weblapján közzéteszi az új, megváltozott szerződési feltételeket.

A jelen ÁSZF bármely rendelkezésének érvénytelensége nem érinti az egyéb rendelkezéseinek érvényességét és hatályát, a részleges érvénytelensége esetén a szerződés többi része változatlan formában fennmarad.

A Szolgáltató és a Felhasználó közötti jogviszonyra Magyarország hatályos jogszabályai vonatkoznak, és esetleges jogvitáikban a magyar Polgári Perrendtartásban meghatározott, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok járnak el.